Strona główna serwisu

Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc we wdrażaniu europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, której wprowadzenie wymuszają na państwach Wspólnoty Dyrektywa Siedliskowa (92/43/WE) i Dyrektywa Ptasia (79/409/WE) Unii Europejskiej.

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?

Składa się z czterech podprogramów:

 • I - ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich
 • II - ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu
 • III - rolnictwo ekologiczne
 • IV - ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie

Każdy z podprogramów składa się z różnych pakietów działań:

 • niepłatnych - podstawowych
  płatnych - wykraczających poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą
 • pakiety płatne dzielą się na:
 • - obowiązkowe działania systemowe
  - działania dobrowolne, tzw. działania środowiskowe

Gdzie będzie realizowany podprogram?

 • I - na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych /obszary przyrodniczo wrażliwe/. Na wyznaczonym terenie zachowanie bioróżnorodności zależeć będzie od kontynuacji tradycyjnych form użytkowania rolniczego. W skład tych obszarów wejdą: obszary chronione wraz z otulinami. Wstępnie oblicza się, że tereny te obejmą ok. 10% powierzchni kraju.
 • II - na terenie całego kraju, z wydzieleniem regionów w każdym z obszarów problemowych. W ramach podprogramu przewiduje się działania zachowujące i przywracające walory przyrodnicze, ochronę genetyczną roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, kształtowanie struktury krajobrazu, przeciwdziałanie erozji i obniżaniu retencji wodnej etc.
 • III - na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych
 • IV -na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych

Co to jest pakiet podstawowy?
(tzw. minimum rolnośrodowiskowe)

 • stanowi szereg działań stosowanych w całym gospodarstwie
 • obejmuje zwykłą praktykę rolniczą
 • ma obejmować swym zakresem stosowanie się do obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska
  i ochrony przyrody

Jakie są zalecenia minimum rolnośrodowiskowego?

 • właściwe stosowanie nawozów organicznych i mineralnych
 • bezpieczne dla środowiska przechowywanie odchodów zwierząt gospodarskich
 • przestrzeganie zakazów obowiązujących podczas stosowania środków ochrony roślin
 • zakaz wypalania traw
 • zakaz emisji ścieków bytowych i płynnych nawozów organicznych do zbiorników otwartych i wód płynących
 • utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwie

Co to jest pakiet systemowy?

 • ma na celu wdrożenie zrównoważonego gospodarowania na terenach wiejskich
 • ma integrować produkcję rolniczą z ochroną środowiska
 • objęte nim jest całe gospodarstwo wraz z kierunkiem i poziomem produkcji rolniczej
 • podstawą pakietu jest ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych wywoływanych składnikami biogennymi
 • obejmuje działania rolnicze wykraczające poza minimum rolnośrodowiskowe

Jakie działania obejmuje pakiet systemowy?

 • opracowanie planu nawozowego na podstawie badania gleb na składniki nawozowe
 • stosowanie insektycydów i herbicydów selektywnych i małotoksycznych
 • zachowanie istniejącej struktury użytków ekologicznych
 • zachowanie tradycyjnych metod gospodarowania, o ile przyczyniają się do ochrony zagrożonych zasobów przyrody
 • zachowanie, bądź utworzenie 1 m miedzy bez stosowania środków chemicznych między polem ornym a terenami zadrzewionymi oraz na granicy ze zbiornikami wodnymi
 • prowadzenie rachunkowości i dokumentacji praktyk agrotechnicznych

Co to są pakiety przyrodnicze?

 • mają na celu zachowanie siedlisk przyrodniczo cennych, które znajdują się na terenie gospodarstwa
 • ograniczają się do obszaru występowania siedlisk priorytetowych
 • mają utrzymać siedliska o wysokich walorach przyrodniczych ukształtowanych w wyniku działalności rolniczej oraz nie użytkowanych rolniczo, które tworzą ostoje zagrożonych gatunków zasiedlających obszary rolnicze
 • mają za zadanie kontynuować praktyki rolnicze, które warunkują zachowanie różnorodności biologicznej

Jakie działania obejmuje pakiet przyrodniczy?

 • zakaz odłogowania, bądź zbytniej ekstensyfikacji
 • zakaz, bądź ograniczenie stosowania praktyk, takich jak przeorywanie, wałowanie, budowa nowych systemów melioracyjnych, stosowanie nawozów sztucznych, wapnowanie
 • selektywna kontrola chwastów
 • obsada zwierząt do 1,0 SD na ha
 • unikanie nadmiernego i niedostatecznego wypasu
 • terminy koszenia i wypasów dostosowane do wymogu chronionych gatunków roślin i zwierząt
 • powstrzymanie inwazji roślinności wysokiej na siedliskach łąkowych

Co to jest pakiet środowiskowy?

 • obejmuje listę działań przyczyniających się do poprawy struktury krajobrazu pozbawionej użytków środowiskowych (oczka wodne, zadrzewienia, miedze)
 • ma zachować wartości kulturowe obszarów wiejskich (tradycyjna struktura użytków rolnych)
 • obejmuje działania takie jak: renaturalizacja przekształconych łąk uprawnych, ochrona gleb i wód, tworzenie terenów otwartych, tworzenie stref buforowych, zachowanie tradycyjnych sadów

Co stanowi cel pakietu?

 • wprowadzenie ograniczeń w odniesieniu do zasad stosowania środków produkcji mając na celu maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału produkcyjnego agrocenoz
 • rozwój rolnictwa przyjaznego dla środowiska z wykorzystaniem lokalnych odmian i ras w celu ochrony zasobów genetycznych
  w rolnictwie
 • rozwój rolnictwa ekologicznego lub integrowanych metod gospodarowania
 • ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska wynikających z procesu produkcyjnego
 • kontynuacja ekstensywnych metod produkcji, zwłaszcza ekstensywnego chowu zwierząt z utrzymaniem wypasów na użytkach zielonych
 • aktywna ochrona siedlisk i gatunków chronionych związanych z obszarami rolnymi
 • upowszechnianie długofalowego planowania działań na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej
  w gospodarstwach rolnych
 • dbałość o walory przyrodnicze, estetyczne i kulturowe
  w obrębie gospodarstwa

Jakie zasady obowiązują przyszłych uczestników programu?

 • zasada dobrowolności
 • zasada określenia poziomu referencyjnego /spełnienie tzw. poziomu odniesienia/
 • zasada całościowego podejścia /jeżeli program dotyczy tylko części gospodarstwa to należy stosować podstawowe dobre praktyki rolnicze w całym gospodarstwie/
 • zasada korzystania z wiedzy i usług doradczych (stworzenie przy udziale ekspertów planów rolnośrodowiskowych dla gospodarstwa)

Kto może uczestniczyć w programie?

 • rolnicy (osoby fizyczne i prawne, np. spółdzielnie lub zrzeszenia prywatnych właścicieli gruntów rolnych
 • wieloletni dzierżawcy gruntów rolnych (właściciel musi wyrazić zgodę na piśmie)
 • gospodarstwa posiadające co najmniej 3 ha (w przypadku gospodarstw ekologicznych 1 ha)
 • rolnicy utrzymujący się wyłącznie z pracy na roli, jak i rolnicy czerpiący dodatkowe dochody z innego stosunku pracy
 • możliwe jest także składanie wniosków grupowych ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych (minimum
  5 rolników)

Za jakie działania można uzyskać dopłatę
i w jaki sposób obliczane są płatności?

 • uczestnicy programów uzyskują dopłatę przeliczaną na powierzchnię hektarów użytków rolnych lub na metry gdy dopłata dotyczy struktur liniowych np. zadrzewień
 • płatności mogą uwzględniać utracony dochód netto w wyniku przestawienia gospodarki na ekstensywne metody produkcji rolniczej
 • dopłaty obowiązują także za dodatkowo poniesione koszty nie wynikające z normalnej produkcji rolniczej
 • za przywrócenie rolnictwa na gruntach odłogowanych ze względów ekonomicznych
 • za przywracanie zanikających tradycyjnych praktyk rolniczych
 • nie stosuje się podwójnego finansowania za te same czynności w odniesieniu do tej samej powierzchni
 • uwzględniane przy tytułach płatności mają być te działania, które wykraczają poza podstawowe dobre praktyki rolnicze

Jak finansowany jest program?

 • koszty wdrażania programów są współfianansowane przez budżet Funduszu EAGGF wg zasady, że na obszarach zaliczonych do celu 1 (obszar celu 1 charakteryzuje się tym, że wartość ich produktu krajowego brutto jest niższa od 75% wartości tego wskaźnika dla krajów członkowskich) udział środków unijnych wynosi 75%, a na obszarach zaliczonych do celu 2 i 3 – 50%. Polska ze względu na niski dochód narodowy brutto objęta będzie celem 1, jednakże budżet państwa będzie musiał partycypować w kosztach wdrażania programu.
 • Rozporządzenie Rady 1257/1999 określa górny limit i zasady obliczania dopłat. Maksymalne kwoty płatności w przeliczeniu na 1 ha:
 • - dla jednorocznych upraw wynoszą 600 EUR (2400 PLN)
  - dla wyspecjalizowanych wieloletnich upraw wynoszą 900 EUR (3 600 PLN)
  - dla innych upraw – 450 EUR (1000 PLN)

 • w uzasadnionych przypadkach można podnieść wysokość płatności o kwotę, która maksymalnie może stanowić 20% sumy wyliczonych utraconych dochodów i poniesionych kosztów
 • postawą wypłacenia płatności jest pozytywny wynik kontroli gospodarstwa oraz terminowo złożony wniosek o płatność
  w odpowiednim oddziale agencji płatniczej

Do kogo po pomoc?

 • agencji płatniczej pracującej na rzecz ministerstwa rolnictwa, ich służb kontrolnych i monitorujących efekty środowiskowe wdrażania programów
 • służb doradczych państwowych i prywatnych
 • organizacji niezależnych o profilu przyrodniczym wspomagających służby doradcze

 


Szanse polskiej wsi w Unii Europejskiej


Co to jest Wspólna Polityka Rolna?


Jak Polska przygotowuje się do wdrożenia WPR?


Co słychać w radiu? Audycje w plikach MP3


Co się udało w Polsce
i w Unii Europejskiej?


Do kogo po radę?
Adresy kontaktowe


Jakie opinie prezentują autorzy serwisu?